Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Gweledigaethau a Gwerthoedd / Visions and Values

EIN GWELEDIGAETH

Mae Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

“Ein nod yw i sicrhau profiadau pwrpasol sydd herio pawb i lwyddo”

 

Rydym am cyflawni hyn trwy :

Annog annibynniaeth

Bachu brwdfrydedd

Cyfoethogi Creadigrwydd

 

Nid da lle gellir gwell

Datganiadau cenhadaeth (2022)

 • Darparu awyrgylch hapus, gofalgar a chynhwysol sy’n dathlu ymdrech a llwyddiant pob unigolyn.

 • Cynnig cwricwlwm eang a phwrpasol o fewn a thu allan i'r ystfaell dosbarth sydd yn datblygu dysgwyr a dinasyddion uchelgeisiol, creadigol, egwyddorol, iachus a hyderus. 

 • Rydym yn blaenoriaethu lles meddyliol, emosiynol a chorfforol pob disgybl er mwyn iddynt ddatblygu'n unigolion iach, hyderus sy'n gweithio'n annibynnol ac yn rhan o dim

 • Sicrhau cyfleoedd gwerthfawr i fwynhau dysgu ac i gefnogi ac ysgogi ein plant ar hyd eu llwybr addysgol.

 • Sicrhau bod pob disgybl yn cael cyfleoedd i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, datrys problemau, cydweithredol a sgiliau meddwl, er mwyn eu paratoi ar gyfer y dyfodol

 • Annog disgyblion i ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig a'r byd ehangach

 • Datblygu dinasyddion egwyddorol gwybodus sy’n cefnogi elusennau a gweithgareddau cymunedol ac yn  parchu gwerthoedd moesol ac ysbrydol eraill

 • Sicrhau rôl ganolog i farn disgyblion a gymuned yr ysgol o fewn holl weithgarwch yr ysgol sy'n parchu hawliau'r plant

 

OUR VISION

Mae Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yn gymuned ddiogel, ofalgar lle bydd pob plentyn yn cael y cyfle i gyflawni i’w botensial llawn a datblygu’n aelod gwerthfawr o’r gymdeithas.

“Our aim is to provide purposeful experiences that challenge everyone to succeed”

 

We want to achieve this through:

Annog annibynniaeth : Encouraging independence

Bachu brwdfrydedd : Capture enthusiasm

Cyfoethogi Creadigrwydd : Enriching Creativity

 

Nid da lle gellir gwell

Mission statements (2022)

 • To provide a happy, caring and inclusive atmosphere that celebrates the effort and success of each individual.
 • To offer a broad and purposeful curriculum, within and outside the classroom, that develops ambitious, creative, principled, healthy and confident learners and citizens.
 • We prioritize the mental, emotional and physical well-being of all pupils so that they develop into healthy, confident individuals who work independently and as part of a team
 • Secure valuable opportunities to enjoy purposeful learning and to support and motivate our children along their educational path.
 • To ensure that all pupils have opportunities to develop their literacy, numeracy, digital literacy, problem solving, collaborative and thinking skills, to prepare them for the future
 • Encourage pupils to take pride in the language, culture and traditions of Wales and the wider world
 • Develop principled, informed citizens who support charities and community activities and respect the moral and spiritual values ​​of others
 • Ensure a central role for the views of pupils and the school community within all school activities that respect children's rights

Trosolwg Cwricwlwm i Gymru PYT / PYT Curriculum rational 2022

Top