Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Dysgu o bellter / Distance learning

Protocol Ailgyflwyno Cyfyngiadau -Return to lockdown protocol

Yn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i gynlluniau wrth gefn yr ysgol ar gyfer ailgyflwyno cyfyngiadau rhannol neu lawn. 

In this section, you will find the school contingency planning for returning to full or partial lockdown due to COVID. 

 

How to join a Google Classroom and a Google Meets

Sut i ddefnyddio / How to use ... Google Classroom a Google Meets

Sut i ddefnyddio rhannau Hwb / How to use different parts of Hwb ...

Cytundeb Defnydd Derbyniol Ffrydio Gwersi Byw - Livestream Acceptable use agreement

Sesiwn Ffrydio Byw – Cytundeb Dysgwr

Os hoffai eich plentyn gyfranogi mewn sesiynau ffrydio byw yn y dyfodol, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau eich bod wedi trafod y Cytundeb Defnydd Derbyniol Ffrydio Gwersi Byw (gweler y ddolen isod - mae hwn hefyd ar gael ar wefan yr ysgol) gyda'ch plentyn a'ch bod yn cytuno y byddant yn cydymffurfio â'r canllaw hwn. Sylwch y gallwch optio allan ar unrhyw adeg.

 

Livestreaming Session – Learner Agreement

If your child would like to participate in future live streaming sessions, we will ask you to confirm that you have discussed the Livestream Acceptable Use Agreement (see link below - this also available on the school website) with your child and that you agree that they will comply with this guidance. Please note that you can opt-out at any time.

 

Cytundeb / Agreement :

https://primarysite-prod-sorted.s3.amazonaws.com/parc-y-tywyn-school/UploadedDocument/88a3325703854d37b1d37eb8449faf65/polisi-defnydd-derbyniol-ffrydio-gwersi-byw-livestream-acceptable-use-policy.pdf

 

Llenwch y ffurflen hon er mwyn awdurdodi i'ch plentyn gymryd rhan mewn unrhyw sesiynau ffrydio byw. Cliciwch ar y ddolen isod neu sganiwch y cod QR:

 

Please complete this form in order to authorise for your child to participate in any live streaming sessions. Click on the link below or scan the QR code :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k3xoady7-yhIp_mpJV6wNKpUN0hLVk1IQjBXN1FUVUw1VFZVUUY5Vk5aUC4u 


Top