Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Galeri/Gallery

Croeso i'r galeri/ Welcome to the gallery

Ymweliad i safle'r ysgol newydd.  A visit to the site of the new school

 

Llongyfarchiadau i'r tîm pêl-rwyd ar ennill Cwpan Cynradd Pêl-rwyd CymruCongratulations to the netball team winning the Welsh National Primary Cup in Cardiff.

 

Parêd Pasg!

 

Blwyddyn 3 Mr Ford

Blwyddyn 3 a 4 Miss Williams

Blwyddyn 4 Mrs Zych

Blwyddyn 5 Mr Jones

Blwyddyn 5 Mrs Richards

Blwyddyn6 Mr Ford

Blwyddyn 5 a 6 yn ymweld gyda maes ein hysgol newydd.

 

Years 5 and 6 visiting the site of our new school.

Llongyfarchiadau i'n disgyblion pres ar dderbyn Cwpan Ted Many am yr ensemble mwyaf addawol fel rhan o Fand Press Ieuenctid Porth Tywyn/Congratulations to the brass pupils who received the Ted Many Cup for the most promising ensemble as part of Burry Port junior band.

 

Llongyfarchiadau i LC ar ei llwyddiant ar gefn ei cheffyl.

​Congratulations to LC for her success on her horse.

Llongyfarchiadau i IT am ddod yn ail mewn ras trawsgwlad i flynyddoedd 5 a 6 dros Gymru gyfan.

Congratulations to IT for coming 2nd in all Wales cross-country boys years 5 and 6.

Llongyfarchiadau i DE ar gael ei ddewis i fod yng ngharfan criced Sir Gâr.

Congratulations to DE on being part of Carmarthenshire cricket team.

Llongyfarchiadau i RT ar ei lwyddiant yn nofio i Sir Gâr 

Congratulations to RT on his swimming success for Carmarthenshire

AE enillydd cystadleuaeth Carden Nadolig Nia Griffith a FfH ail safle yn derbyn eu gwobrau oddi with Nia Griffith (Aelod Seneddol) a Lee Waters (Aelod Cynulliad Cenedlaethol) 

AE winner of the Nia Griffith Christmas Card Competition, with FfH second place, pictured with Nia Griffith MP and Lee Waters AM

 

 

Gwasanaeth wobrwyo cystadleuaeth Carden Nadoilg Nia Griffith

Awarding the winner of the Nia Griffith Christmas Card competition

Llun o'r awyr. Safle yr ysgol newydd. Aerial photograph of the new school site

EB a HW yn dal cynlluniau'r ysgol newydd. EB & HW holding the plans for the new school.

Llongyfarchiadau i IT ar ei lwyddiant yn rhedeg traws gwlad. Congratulations to IT on his success running cross country

Cyngor y Glôb yn croesawu ein ffrindiau Ewropeaidd.  The Globe council welcoming our European friends.  

 

Plant Mewn Angen/Children In Need 2016

Llongyfarchiadau EC am ei llwyddiant yng nghystadleuaeth Gymnasteg Cymru.

 

Congratulations EC on her success in the Welsh Gymnastics Competition.

HW capten tîm rygbi Ysgolion Llanelli.  Llongyfarchiadau!

 

HW Captain of the Llanelli Schools Rugby team.  Congratulations!

Aelodau Cyngor y Glôb/Globe Council Members

Aelodau newydd y Cyngor Eco eleni

Aelodau newydd y Cyngor Ysgol eleni

Top