Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Siarter Iaith

Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

 

Mae'r llywodraeth yn anelu i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050 ac rydym ni'n anelu gyda nhw! Rhaid i’r genedl gyfan fod yn rhan o’r daith siaradwyr boed nhw’n siaradwyr Cymraeg rhugl, siaradwyr sy’n ddi-hyder o ddefnyddio’r iaith neu'n siaradwyr sydd newydd ddysgu.

 

Ein nod ni fel ysgol yw bod pob plentyn yn dewis ac yn gallu siarad Cymraeg ym mhob agwedd o'u bywyd a byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Dymunwn i chi fel rhieni ymuno yn y frwydr gyda ni i gadw'r iaith yn fyw.

 

Eleni rydym ni fel ysgol yn ceisio ennill gwobr Arian y Siarter Iaith.

 

The government aims to get 1 million Welsh speakers in Wales by 2050 and we share their aim! The whole nation must be on board to achieve this goal, be they fluent speakers, speakers who lack confidence or Welsh learners.

 

Our aim as a school is that every pupil will choose to and be able to speak Welsh in every aspect of their lives and they will be proud of their language, their heritage and their Welsh traditions. We wish for you as parents to join us in our battle to keep the Welsh language alive.

 

This year we aim to achieve the Silver Welsh Charter award.

 

Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Dewch i weld yr holl bethau rydym ni'n gwneud i hybu Cymreictod a'r iaith Gymraeg yn yr ysgol.
Come and see all the things we do to celebrate being Welsh and speaking Welsh in school.

Beth sydd mor arbennig am fod yn ddwyieithog? What’s so special about being bilingual?

Still image for this video

Dyma Seren a Sbarc - maen nhw’n helpu ni i siarad Cymraeg. Here are Seren and Sbarc - they help us speak Welsh.

Top