Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Siarter Iaith

Siarter Iaith Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

 

Mae'r llywodraeth yn anelu i gael 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050 ac rydym ni'n anelu gyda nhw! Rhaid i’r genedl gyfan fod yn rhan o’r daith siaradwyr boed nhw’n siaradwyr Cymraeg rhugl, siaradwyr sy’n ddi-hyder o ddefnyddio’r iaith neu'n siaradwyr sydd newydd ddysgu.

 

Ein nod ni fel ysgol yw bod pob plentyn yn dewis ac yn gallu siarad Cymraeg ym mhob agwedd o'u bywyd a byddant yn ymfalchio yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymreig. Dymunwn i chi fel rhieni ymuno yn y frwydr gyda ni i gadw'r iaith yn fyw.

 

Ein her nesaf ydy ennill y wobr Aur!

 

The government aims to get 1 million Welsh speakers in Wales by 2050 and we share their aim! The whole nation must be on board to achieve this goal, be they fluent speakers, speakers who lack confidence or Welsh learners.

 

Our aim as a school is that every pupil will choose to and be able to speak Welsh in every aspect of their lives and they will be proud of their language, their heritage and their Welsh traditions. We wish for you as parents to join us in our battle to keep the Welsh language alive.

 

Our next challenge is to achieve the Gold award!

 

Targedau'r Criw Cymry Cŵl

am y Wobr Aur 2022-2023

 

  • Siarad Cymraeg ar hyd y iard, coridor a'r neuadd.
  • Siarad Cymraeg â staff dysgu yr ysgol (athrawon, cynorthwywyr).
  • Annog dosbarthiadau i wrando'n gyson i Gerddoriaeth Cymraeg.
  • Annog disgyblion i godi defnydd o apiau Cymraeg e.e. Tric a Chlic, Campau Cosmig, Cyw, Duolingo (Cymraeg) a Hwb (J2Launch).
  • Datblygu cysylltiad cryfach gyda busnesau Porth Tywyn a'r gymuned lleol i annog iddynt i siarad ac annog y defnydd o'r iaith.

 

 

 

Criw Cymry Cŵl Targets

for the Gold Award 2022-2023

 

  • Speaking Welsh throughout the yard, corridor and hall.
  • Speak Welsh with the school's teaching staff (teachers, teaching assistants).
  • Encourage classes to listen regularly to Welsh Music.
  • Encourage pupils to increase the use of Welsh apps e.g. Tric a Clic, Campau Cosmic, Cyw, Duolingo (Welsh) and Hwb (J2Launch).
  • Develop a stronger link with Burry Port businesses and the local community to encourage them to speak and encourage the use of the language.

 

 

Pam mae'r Siarter Iaith yn bwysig? Why is the Welsh Language Charter important?

Beth sydd mor arbennig am fod yn ddwyieithog? What’s so special about being bilingual?

Still image for this video

Y Siarter Iaith a Dogfen Dyfodol Llwyddiannus / The Welsh Language Charter and 'Successful Futures' Document

Cerddoriaeth Cymraeg

Welsh Music

Apiau Cymraeg i'ch Plentyn

Welsh Apps for your Child

 

 

Dyma Seren a Sbarc - maen nhw’n helpu ni i siarad Cymraeg. Here are Seren and Sbarc - they help us speak Welsh.

Can Seren a Sbarc

Cân Seren a Sbarc ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. I weld comig Seren a Sbarc gyda geiriau'r gân ar y cefn, cer i bit.ly/adnoddauDMC Seren and Sbarc's song for Dydd Miwsig Cymru. To see the accompanying comic with the lyrics on the back, go to bit.ly/DMCresources

Llwyddom i ennill y Wobr Arian yn ystod 2020 - diolch i'n staff, disgyblion a ffrindiau'r ysgol ynghyd â holl waith caled 'Y Criw Cymry Cwl'. Ymlaen â ni nawr i anelu at ennill y Wobr Aur eleni! We succeeded in achieving the Silver Award during 2020 thanks to the staff, pupils and friends of the school along with the hard work of the 'Criw Cymry Cwl'. Onwards we go to gain the Gold Award this year!

Siarter Iaith - Y Wobr Arian

Top