Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Ysgol Ddi-gnau / Nut free school

YSGOL DDI-GNAU - cadwch at hwn er diogelwch pob plentyn.

 

Annwyl Rieni/Gofalwyr

Allwn ni eich atgoffa os gwelwch yn dda ein bod yn ysgol di- gnau. Gall plant sy'n dioddef o alergeddau cnau ddatblygu adwaith alergaidd difrifol, sy'n medru peryglu bywyd. Os oes gan rywun alergedd i gnau, nid bwyta cnau yn unig sy’n gallu achosi adwaith difrifol; gall dim ond cyffwrdd â’r croen neu arogli anadl rhywun sydd wedi cael cnau neu gynnyrch sy’n cynnwys cnau achosi sioc anaffylactig (a gall achosi anadlu ac anawsterau llyncu). Mae staff cymorth cyntaf yr ysgol wedi'u hyfforddi i ddefnyddio'r Epi-pens (chwistrelliad o adrenalin) sydd ei angen ar unwaith os bydd hyn yn digwydd.

 

NI ALLWN GAEL CNAU YN Y YSGOL MEWN UNRHYW FFURF Felly os gwelwch yn dda a allwn ofyn i chi beidio cynnwys unrhyw gynnyrch cnau yn y bocsys bwyd neu fel danteithion. Er enghraifft: Brechdanau menyn pysgnau (peanut butter) Lledaeniadau siocled Bariau grawnfwyd Rhai bariau granola Cacennau sy'n cynnwys cnau Bisgedi / Cwcis sy'n cynnwys cnau Peth bwyd Asiaidd, gan gynnwys satay Sawsiau sy'n cynnwys cnau Nid yw'r rhestr hon yn gynhwysfawr, felly gwiriwch becynnu cynhyrchion yn ofalus os gwelwch yn dda.

 

Rydym yn gwerthfawrogi bod hwn yn beth ychwanegol i'w wirio a gwyddom eich bod yn cydnabod ei bwysigrwydd. Mae'n rhaid i ni pwysleisio ein bod ni'n ysgol heb gnau. Rwy'n gwybod os mai hwn oedd eich plentyn chi byddech yn disgwyl i ni i gyd helpu, yn enwedig gan ei fod yn gyflwr sy'n bygwth bywyd. Diolch am eich cydweithrediad

NUT FREE SCHOOL - please adhere to this for the safety of all children.

 

Dear Parents/Carers We are a nut free school. Children who suffer from nut allergies can develop a severe, potentially life-threatening allergic reaction. If someone has a nut allergy it is not just eating nuts that can cause a severe reaction, just being touched on the skin or smelling the breath of someone who has had nuts or a product containing nuts can trigger anaphylactic shock (which can cause breathing and swallowing difficulties). First aid staff in the school are trained to use the Epi-pens (an injection of adrenalin) which is required immediately if this happens.

 

WE CANNOT HAVE NUTS IN SCHOOL IN ANY FORM. So please can we ask that you have no nut products in the lunch boxes or brought into the school as treats. For example: Peanut butter sandwiches Chocolate spreads Cereal bars Some granola bars Cakes that contain nuts Biscuits / Cookies that contain nuts Peanut butter cakes Some Asian food, including satay Sauces that contain nuts This list is not exhaustive, so please check the packaging of products closely.

 

We appreciate that this is an additional thing to check and we know that you recognise the importance of it. We do have to insist we are a nut free school. I know if this was your child you would expect that we all help, especially as it is a life-threatening condition. Thank you for your cooperation

Top