Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Swyddfa ar lein / Office on line

Rhifau cyswllt - caniatad / Contact numbers - consent form

Plentyn yn sal / Child is ill ...

Canllawiau COVID newydd - New COVID guidelines February 2022

Dyddiadau'r tymhorau a gwyliau ysgolion / School term and holiday dates

Prydau ysgol / School meals :

Darperir prydau twym yn ddyddiol, ac annogwn i chi fod yn talu am ginio ysgol eich plentyn dros Parent pay. Mae copi o'r fwydlen ddiweddaraf ar gael isod. Gall eich plentyn hefyd ddod a brechdanau / pecyn bwyd gydag ef / hi os yw hyn yn well gennych. Mae'r ysgol yn aelod o'r "Rhwydwaith Ysgolion Iach" ac yn rhoi pwyslais mawr ar fwyta'n iach. 

 

Os ydych yn derbyn cymhordaliadau, mae posib byddwch yn deilwng i gael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn - cliciwch y ddolen isod er mwyn gwneud cais.

 

Cooked meals are provided daily, and we encourage you to pay for your child's school dinners over Parent Pay. A copy of the latest menu is available below. If you prefer, your child may bring a packed lunch to school. The school is a member of the "Healthy Schools Network" and encourages healthy eating.

 

If you receiving certain benefits, you may be entitled to Free School Meals for your child - please click on the link below to make an application.

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-meals/free-school-meals/#.X3NKs2hKjIU

Parent Pay

Mae YGG Parc y Tywyn yn ysgol di-arian parod ac mae'r holl daliadau gan gynnwys taliadau prydiau bwyd yn cael eu gwneud ar-lein drwy wefan ParentPay. Bydd pob rhiant yn derbyn manylion mewngofnodi a gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth wrth ddechrau yn yr ysgol.


Atgoffir rhieni bod rhaid archebu prydau ysgol ymlaen llaw,  dewis bwyd a thalu ymlaen llaw.

 

YGG Parc y Tywyn is a cashless school and all payments including school meals are made online via the ParentPay website. All parent will receive login details and information on how to register for the service upon admission to the school.


Parents are reminded that they must pre-book school meals, select meal choices and pay in advance. 

 

Cliciwch i ymweld â gwefan ParentPay.

Click here to visit the ParentPay website.

 https://app.parentpay.com/public/client/security/#/login

Bwydlen / Menu

Cais am le / Admissions :

Os hoffech wneud cais i'ch plentyn ddechrau Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yna fe gewch fanylion pellach trwy ddilyn y ddolen gyswllt i wefan Sir Gaerfyrddin:

 

If you would like your child to attend Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn, please follow the following link to Carmarthenshire's admission arrangements:

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-admissions-changing-schools/#.X3NObWhKjIW

 

 

Ffurflen gydsynio i blant Bl 5/6 cerdded adref  / Yr 5+6 consent form to walk home

Er mwyn sicrhau diogelwch plant, dim ond plant yn BLWYDDYN 5 a 6 sy'n cael cerdded adref ar eu pennau eu hunain ar ddiwedd y diwrnod ysgol. Nid yw hyn yn golygu bod pob plentyn ym Mlwyddyn 5 a 6 yn barod i gerdded adref ar ei ben ei hun. Mae angen i rieni ystyried oedran, aeddfedrwydd ac annibyniaeth eu plentyn, ynghyd â'u pellter o'r ysgol a diogelwch y llwybr cyn gwneud penderfyniad ynghylch a yw'n ddiogel i bob plentyn gerdded adref ar ei ben ei hun ai peidio. Os yw eich plentyn am gario ffôn symudol gyda nhw, gwnewch yn siŵr eu bod yn rhoi'r ffon i'w athro ar ddechrau'r dydd a'i gasglu ar ddiwedd y dydd. Nid yw'r ysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am ffonau symudol a'r dir yr ysgol. Er mwyn diogelu'r holl bobl ifanc yn YGG Parc y Tywyn, os ydych chi am gymryd cyfrifoldeb am i'ch plentyn wneud ei ffordd ei hun adref o'r ysgol, bydd angen caniatâd rhiant / gofalwr arnom i gadarnhau'r trefniant hwn. Os hoffech i'ch plentyn gerdded adref ar ei ben/ ei phen ei hun, bydd angen i chi i sganio’r cod QR neu dilyn y dolen yma a chwblhewch y manylion. 

 

In order to ensure children’s safety, only children in YEAR 5 AND 6 are allowed to walk home on their own at the end of the school day. This does not mean that all children in Year 5 and 6 are ready to walk home on their own. Parents need to consider their child’s age, maturity and independence, as well as their distance from school and the safety of the route before making a decision about whether or not it is safe for each child to walk home on their own. If your child will be carrying a mobile phone with them, please ensure they hand it into their teacher at the beginning of the day and collect it at the end of the day. The school accepts no responsibility for mobile phones brought into school. To safeguard all young people in YGG Parc y Tywyn School, if you wish to take responsibility for your child making their own way home from school then we will require permission from a parent/carer confirming this arrangement. If you would like your child to walk home alone, please scan the QR code or follow link and complete the form. 

 

https://forms.office.com/r/v2eexVRW98 

Top