Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Swyddfa ar lein / Office on line

Dyddiadau'r tymhorau a gwyliau ysgolion / School term and holiday dates

Prydau ysgol / School meals :

Darperir prydau twym yn ddyddiol, ac annogwn i chi fod yn talu am ginio ysgol eich plentyn dros Parent pay. Mae copi o'r fwydlen ddiweddaraf ar gael isod. Gall eich plentyn hefyd ddod a brechdanau / pecyn bwyd gydag ef / hi os yw hyn yn well gennych. Mae'r ysgol yn aelod o'r "Rhwydwaith Ysgolion Iach" ac yn rhoi pwyslais mawr ar fwyta'n iach. 

 

Mae pob plentyn o'r Meithrin hyd ar Blwyddyn 4 yn derbyn cinio rhad.

 

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/addysg-ac-ysgolion/prydau-ysgol/prydau-ysgol-am-ddim/

 

Os ydych yn derbyn cymhordaliadau, mae posib byddwch yn deilwng i gael prydau ysgol am ddim i'ch plentyn - cliciwch y ddolen isod er mwyn gwneud cais.

 

Cooked meals are provided daily, and we encourage you to pay for your child's school dinners over Parent Pay. A copy of the latest menu is available below. If you prefer, your child may bring a packed lunch to school. The school is a member of the "Healthy Schools Network" and encourages healthy eating.

 

All pupils from Nursery to Year Four receive Free School Meals.

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-meals/free-school-meals/

 

If you receiving certain benefits, you may be entitled to Free School Meals for your child - please click on the link below to make an application.

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-meals/free-school-meals/#.X3NKs2hKjIU

Parent Pay

Mae YGG Parc y Tywyn yn ysgol di-arian parod ac mae'r holl daliadau gan gynnwys taliadau prydiau bwyd yn cael eu gwneud ar-lein drwy wefan ParentPay. Bydd pob rhiant yn derbyn manylion mewngofnodi a gwybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth wrth ddechrau yn yr ysgol.


Atgoffir rhieni bod rhaid archebu prydau ysgol ymlaen llaw,  dewis bwyd a thalu ymlaen llaw.

 

YGG Parc y Tywyn is a cashless school and all payments including school meals are made online via the ParentPay website. All parent will receive login details and information on how to register for the service upon admission to the school.


Parents are reminded that they must pre-book school meals, select meal choices and pay in advance. 

 

Cliciwch i ymweld â gwefan ParentPay.

Click here to visit the ParentPay website.

 https://app.parentpay.com/public/client/security/#/login

Bwydlen / Menu

Cais am le / Admissions :

Os hoffech wneud cais i'ch plentyn ddechrau Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn yna fe gewch fanylion pellach trwy ddilyn y ddolen gyswllt i wefan Sir Gaerfyrddin:

 

If you would like your child to attend Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn, please follow the following link to Carmarthenshire's admission arrangements:

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/education-schools/school-admissions-changing-schools/#.X3NObWhKjIW

 

 

Top