Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Llywodraethwyr / Governors

Y LLYWODRAETHWYR

 

Mae’r Corff Llywodraethu yn gyfrifol am weld bod yr ysgol yn cael ei rhedeg yn effeithiol, gan weithredu o fewn y fframwaith a osodir gan ddeddfwriaeth a bod y polisïau yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru (LlC) yn cael eu dilyn.

 

Mae'r Pennaeth, a'i thîm strategol yn gweithio mewn partneriaeth agos a chytbwys gyda’r Corff Llywodraethol er mwyn darparu'r addysg orau bosibl i'r disgyblion yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn.

 

Cynhelir cyfarfodydd llawn yn dymhorol ac is-bwyllgorau yn fwy cyson. 

 

Disgwylir i’r Llywodraethwyr fynychu hyfforddiant y trefnir gan yr A.Ll.

 

Gallwch cysylltu gyda'r Llywodraethwyr trwy'r clerc, Mrs Eleri Gower, wrth gysylltu ar ysgol. 

 

THE GOVERNORS

 

The Governing Body has a responsibility for seeing that the school is run effectively, acting within the framework set by legislation and that the policies of the Local Authority (LA) and the Welsh Government (WG) are adhered to.

 

The Headteacher, her strategic team and the Governing Body work in a close and balanced partnership to provide the best possible education for the pupils at Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn.

 

Full Body meetings are held termly and there are a number of sub committees which meet regularly. 

 

All Governors are expected to attend training arranged by the LA. 

 

You can contact the school Governors through the Clerk, Mrs Eleri Gower, through contacting the school.

 

PWY YW PWY? WHO IS WHO?

 

Who? Pwy?O / From

Tan 

 Until

Math o Lywodraethwr Governor Type
Mrs Angharad Williams01-01-2023 Pennaeth / Headteacher
Cllr Mrs M Thomas20-06-202019-06-2024Cymunedol / Community

Cadeirydd y Llywodraethwyr

Chair of Governing Body

Mr Mathew Davies

Cyfrifoldeb dros Diogelu

Safeguarding Governor

 

24-10-201923-10-2027Rhiant / Parental
Cllr Sharon Thomas31-10-202230-10-2026ALl / LA 
Cllr John James01-09-202031-08-2024ALl / LA
Cllr H B Shepardson01-09-202031-08-2024ALl / LA
Ms Jan Godfrey-Coles30-04-202129-04-2025Rhiant / Parental

Mrs Sian Elias Morris

04-11-202103-11-2025Staff
Mrs Tania Nicholson28-02-202427-02-2028Rhiant / Parental
Ms Rhiannon Young15-10-202114-10-2025Rhiant / Parental
Mrs Nest Griffiths24-11-202023-11-2024Cymunedol / Community
Cllr Lisa Mitchell06-04-202205-04-2026Cymunedol / Community
Mrs A Griffin10-07-202209-07-2026Cymunedol / Community
Miss Elinor Williams11-11-202310-11-2027Athrawon / Teachers 

 

Adroddiad Llywodraethwyr i Rieni / Governors' Report to Parents

Top