Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Diogelu / Safeguarding

Diogelu ac Amddiffyn Plant
Safeguarding & Child Protection

 

Y personau a’u enwebir â chyfrifoldeb diogelu plant yn yr ysgol yw:

The persons nominated with responsibility for child protection in the school are :

Y personau a’u enwebir â chyfrifoldeb diogelu plant yn yr ysgol yw:

The named persons with responsibility for child protection are:

 

 

 

 

Mrs A Williams - Pennaeth / Headteacher

Swyddog Diogelu Dynodedig/Designated Safeguarding Officer

 

 

 

Miss Elinor Williams - CADY

Dirprwy Swyddog Diogel Dynodedig / Deputy Designated Safeguarding Officer

 

 

 

Yn absenoldeb y ddwy uchod, chysylltwch a:

 

If neither of the above are available, please contact:

 

 

Mrs H Davies - Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher

 

 

Mrs E Zych - Arweinydd POD 3 / POD 3 Leader

 

Os hoffech wneud cwyn am unrhyw aelod o staff cysylltwch a'r Pennaeth neu Cadeirydd y Llywodraethwyr.

If you wish to make a complaint against any member of staff, contact the Headteacher or the Chair of Governors​

 

 

 

Mr Mathew Davies (Cadeirydd / Chair)

 

Llywodraethwr â chyfrifoldeb am ddiogelu / Governor with responsibility for safeguarding

 

 

Diogelu - Rhifau Defnyddiol /

Safeguarding - Useful Numbers

 

Becky Thomas : 01554 742369 / 07976 466399

Uwch Weithiwr Cymdeithasol: Ysgolion 

Senior Social Worker: Schools

 

Rhona Evans ~ 01554 742187 ~ 07785 716992

Swyddog Diogelu'r Sir 

County's Safeguarding Officer

  

TÎm Atgyfeirio Canolog - Central Referral Team : 01554 742322

Ty Elwyn, Llanelli. E-bost/ E-mail – CRTChildren@carmarthenshire.gov.uk

 

Tu allan i Oriau Swyddfa / Out of Office Hours : 0300 333 2222

 

 

Rhifau defnyddiol arall / Other useful contacts:

 

Carmarthenshire Local Safeguarding Children’s Board 01267 246544

NSPCC Helpline – 0800 800 500

Dyfed Powys Police – 0845 330 2000

 

Threshold - A safe place for anyone affected by domestic abuse - 01554 752422 -

https://threshold-das.org.uk/ 

 

Mae diogelu yn fusnes i bawb!


Safeguarding is everybody's business!

 

 

Mae gan Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn ddyletswydd fugeiliol tuag at ei disgyblion,  mae’r ysgol yn chwarae rhan bwysig i atal camdriniaeth ac esgeulustod drwy greu a chynnal awyrgylch ddiogel i blant a phobl ifanc.


Mae pob aelod o staff yr ysgol hon yn gyfrifol am ddiogelu ac amddiffyn y plant sy’n ei mynychu.

 

Os oes pryderon ynglŷn ag esgeulustra neu gam-drin corfforol, emosiynol neu rywiol, yna mae’n ddyletswydd ar y staff, yn unol â Threfn Diogelu Plant y Sir, i sôn am y mater wrth Gyd-gysylltydd Diogelu Plant yr ysgol.


Gall Cyd-gysylltydd yr ysgol ymgynghori â chyd-weithwyr proffesiynol yn ogystal ag asiantaethau perthnasol megis y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol. Yn dilyn y trafodaethau hyn, efallai y bydd rhaid i gyd-gysylltydd yr ysgol gyfeirio’r plentyn yn swyddogol i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, yn unol â chanllawiau a phrotocol y Sir. Yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol sy’n penderfynu a oes angen gweithredu neu beidio.


Oblegid natur y cyhuddiadau, ni fydd bob amser yn briodol i drafod materion gyda’r rhieni cyn cyfeirio'r plentyn. Y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Heddlu sy’n gyfrifol am ymchwilio i gyhuddiadau.


Mae’r ysgol yn dilyn Protocol Sir Gaerfyrddin a phe bai cyhuddiad yn erbyn aelod o staff fe fyddai’r ysgol yn dilyn camau gweithredu’r Sir. 

Ysgol Gymraeg Pwarc y Tywyn has a pastoral duty to its pupils and the school plays an important role in preventing abuse and neglect by creating and maintaining a safe environment for children and young people.


Each member of staff at this school is responsible for safeguarding and protecting the children who attend. If there are concerns about neglect or physical, emotional or sexual abuse then it is incumbent on staff, in accordance with the County's Safeguarding Procedures, to report the matter to the school's Child Protection Co-ordinator.


The school Co-ordinator may consult fellow professionals as well as relevant agencies such as Health and Social Services. Following these discussions, the school co-ordinator may need to officially refer the child to the Social Services Department, in accordance with the County's guidelines and protocol. It is for the Social Services Department to decide whether or not to take action.


Due to the nature of the allegations, it will not always be appropriate to discuss issues with parents before referring the child. Social Services and the Police are responsible for investigating allegations.


The school follows the Carmarthenshire Protocol and if there was an allegation against a member of staff the school would follow the County's procedures.

Operation Encompass

Rydym yn rhan o Operation Encompass

Mae Operation Encompass yn sicrhau bod galwad ffôn syml neu hysbysiad i Arweinydd / Swyddog Diogelu Dynodedig hyfforddedig ysgol (a elwir yn Oedolyn allweddol) cyn dechrau'r diwrnod ysgol nesaf ar ôl i ddigwyddiad o heddlu fynychu cam-drin domestig lle mae plant yn gysylltiedig â y naill neu'r llall o'r partïon oedolion dan sylw.

Mae Operation Encompass yn bartneriaeth diogelu gwybodaeth gynnar gan yr heddlu ac addysg sy'n galluogi ysgolion i gynnig cefnogaeth ar unwaith i blant sy'n profi cam-drin domestig.

 

We are part of Operation Encompass

Operation Encompass ensures that there is a simple telephone call or notification to a school’s trained Designated Safeguarding Lead /Officer (known as key Adult) prior to the start of the next school day after an incident of police attended domestic abuse where there are children related to either of the adult parties involved. 

Operation Encompass is a police and education early information safeguarding partnership enabling schools to offer immediate support to children experiencing domestic abuse.

Top