Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Croeso/Welcome

Croeso i Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Welcome to Parc Y Tywyn School.

 

Croeso cynnes i Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn. Gobeithiaf bydd ein gwefan yn ddefnyddiol ac yn eich annog i ddod i'n gweld ni yn yr ysgol.


Yn Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn anelwn at annog annibynniaeth, bachu brwdfrydedd a chyfoethogi creadigrwydd. Ein nod yw sicrhau profiadau pwrpasol syd dyn herio bawb i lwyddo. Caiff y nodau hyn eu darparu drwy system fugeiliol gadarn, ymrwymiad i gynnig profiadau dysgu o ansawdd uchel ac ystod eang o weithgareddau diwylliannol, corfforol, allgyrsiol a chwaraeon.


Trwy ein cwricwlwm cyffrous a thîm staff arbennig byddwn yn gweithio gyda brwdfrydedd ac egni i gefnogi pob plentyn fel dysgwr. Credwn y dylai pob plentyn gael ei werthfawrogi, ei feithrin a'i ysbrydoli i ddod yn ddysgwr gydol oes.


Mae gennym ddisgwyliadau uchel ar gyfer ein disgyblion a byddwn yn ymdrechu hyd eithaf ein gallu i gyflawni ein nod. Byddwn bob amser yn canolbwyntio ar wella ansawdd yr addysg  mae ein pobl ifanc yn derbyn ac yn rhoi pwyslais mawr ar weithio mewn partneriaeth agos â disgyblion, staff a rhieni.


Mae addysgu plant yn gyfrifoldeb mawr ac yn fraint aruthrol. Os ydych yn rhiant i ddisgybl sydd eisoes yn yr ysgol, diolch i chi am ymddiried ynom gyda'r swydd. Os ydych yn ystyried anfon eich plentyn i Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn neu os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.


Yr wyf yn hynod o falch i fod yn Bennaeth ar yr ysgol cyfrwng Cymraeg llwyddiannus a blaengar hon, a byddaf wrth fy modd yn eich tywys o gwmpas yr ysgol i chi weld dros eich hun beth allwn gynnig i'ch plentyn.


Dymuniadau gorau,

Mrs A Williams

Pennaeth

 

A warm welcome to Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn. I hope that our website is helpful and that it will encourage you to come and see us at the school.

 

At Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn we aim to promote independence, fasten enthusiasm and enrich creativity. Our aim is to ensure purposeful experiences which challenge everyone to succeed.  These aims are delivered through a strong pastoral system, a commitment to providing high quality learning experiences and an extensive range of sporting, cultural, physical and extra-curricular activities.

 

Through our exciting curriculum and outstanding staff team we will work with enthusiasm to support each child as a learner. We believe that every child should be valued, nurtured and inspired to become a lifelong learner.

 

We have the highest expectations for our pupils and we shall leave no stone unturned to achieve our goal. We will always focus on improving the quality of the education our young people experience and place great importance in working together in partnership with pupils, staff and parents.

 

Educating children is a great responsibility and an immense privilege. If you are a parent of a pupil already at the school, thank you for entrusting us with that job. If you are considering sending your child to Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn or would like to find out more, do get in touch.
 

I am incredibly proud to be the Headteacher of this successful and forward thinking Welsh medium school and I would be delighted to show you around for you to see for yourself what we can offer your child.

 

Best wishes,

Mrs A Williams

Headteacher

Top