Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Blwyddyn 5 a 6

Croeso i flwyddyn 5 a 6

 

Themau Tymor y Gwanwyn/ Spring Term Themes

Blitz

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar hanes ac yn dysgu plant am yr Ail Ryfel Byd gan gynnwys dealltwriaeth am y rhesymau dros ryfel, yr effaith ar fywyd bob dydd pobl gan gynnwys plant ac am unigolion pwysig y cyfnod. Bydd y plant hefyd yn dysgu am arwyddocâd Blitz Abertawe a’i effaith cymdeithasol a dynol. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn ysgrifennu storïau naratif yn seiliedig ar ffeithiau hanesyddol ac yn datblygu sgiliau ychwanegol yn defnyddio ôl-fflachiadau fel techneg ar gyfer adrodd storïau.

Mwy na Mods a Rockers

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar sgiliau hanes ac y mae’n dysgu’r plant am fywyd yn yr 1960au gan gynnwys digwyddiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol arwyddocaol y cyfnod. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu sgriptiau ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth ysgrifennu adroddiadau papur newydd o ddigwyddiadau hanesyddol.

 

Blitz

This project has a history focus and teaches the children about the Second World War including an understanding of the reasons for war, the impact on the everyday lives of people including children and about significant individuals of the period. Children will also learn about the significance of the Swansea Blitz and the social and human impact of it. At the heart of this project children write narrative stories based on historical facts and develop additional skills in using flashback as a technique for telling stories.

 

More than Mods and Rockers

This project has a history focus and teaches children about life in the 1960s including significant social, cultural and political events of the time. At the heart of this project the children will learn how to write scripts and will develop additional skills in writing newspaper reports of historical events.

 

Themau Tymor yr Hydref/Autumn Term Themes

Drachtiau

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar wyddoniaeth ac y mae’n dysgu’r plant am gyflwr newidiol deunyddiau yn cynnwys solidau, hylifau a nwyon. Wrth wraidd y prosiect hwn bydd plant yn ysgrifennu hunangofiannau a chofiannau o wyddonwyr enwog ac yn datblygu sgiliau ychwanegol wrth gofnodi profion archwiliadol a theg gan ddefnyddio fformatau a geirfa wyddonol.

 

Oriel

Mae’r prosiect hwn yn canolbwyntio ar gelf ac yn archwilio gwaith celf amrywiaeth o artistiaid o wahanol gyfnodau mewn hanes ac yn datblygu sgiliau arlunio plant gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect hwn mae plant yn dysgu sut i ysgrifennu

barddoniaeth wedi’i strwythuro’n glasurol ac yn datblygu sgiliau ychwanegol yn defnyddio iaith ffigurol a geirfa ddisgrifiadol.

 

Potions

This project has a science focus and teaches children about the changing state of materials including solids, liquids and gases. At the heart of this project children write autobiographies and biographies of famous scientists and develop additional skills in recording

investigations and fair tests using scientific formats and vocabulary.

 

Gallery

This project has an art focus and explores the artwork of a variety of artists from different periods of history and develops children’s painting skills using a range of materials. At the heart of this project children learn how to write classically structured poetry

and develop additional skills in the use of figurative language and descriptive vocabulary.

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch ar gyfrifiannell i wylio fideo i'ch helpu i ddysgu'r tablau lluosi.
Top