Menu

YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Search
Translate

Croeso i / Welcome to YGG Parc Y Tywyn 'Annog Annibyniaeth, Bachu Brwdfrydedd, Cyfoethogi Creadigrwydd'

Coronafeirws / Coronavirus

Beth i'w wneud os oes gennych chi neu'ch plentyn symptomau COVID?

Rydym wedi diweddaru ein canllawiau i rieni ar yr hyn ddylent ei wneud os oes gan eu plentyn symptomau COVID-19 neu os oes angen i'w plentyn hunanynysu:

 

Ni ddylech, dan unrhyw amgylchiadau, anfon eich plentyn i'r ysgol:

 

 • os yw'n teimlo'n sâl, gydag unrhyw un o'r tri symptom COVID-19 a nodwyd (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golli blas neu arogl) neu mae wedi cael prawf COVID-19 positif yn ystod y 10 diwrnod diwethaf.

 

 

What to do if you or your child has COVID symptoms?

We’ve updated our guidance on what parents should do if their child is showing symptoms of COVID-19 or needs to self-isolate:

 

Under no circumstances should you send your child to school if they:

 

 • feel unwell, have any of the three identified COVID-19 symptoms (a new continuous cough, a high temperature or loss of taste or smell) or they have tested positive to COVID-19 in the past 10 days.

Beth yw'r symptomau? What are the symptoms?

 

Gall symptomau arferol gynnwys:

 • twymyn
 • sprinder anadl
 • peswch
 • colli blas neu arogl

Gall symptomau eraill gynnwys:

 • trwyn yn rhedeg
 • pen tost
 • dolur gwddf
 • teimlo'n anhwylus yn gyffredinol

Gall coronafeirws achosi symptomau mwy difrifol mewn pobl sydd â systemau imiwnedd gwan, pobl hŷn, a'r rhai sydd â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd cronig yr ysgyfaint.

 

 

Typical symptoms can include:

 • fever
 • shortness of breath
 • cough
 • loss o taste or smell

Other symptoms may include:

 • Runny nose
 • headache
 • sore throat
 • generally feeling unwell.

The coronavirus can cause more severe symptoms in people with weakened immune systems, older people, and those with long-term conditions like diabetes, cancer and chronic lung disease.

 

Beth allaf i ei wneud? What can I do?

Top